Notice

बीएससी कृषि पहिलो सेमेष्टर (२०७८/७९ batch) को परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

बीएससी कृषि पहिलो सेमेष्टर (२०७८/७९ batch) को परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।